با کوتاه کردن لینک و اشترک گذاری آن، به ازای هرکلیک اعتبار شما در سایت افزایش می یابد.